تعهد به بهبودی در برنامه

تعهد به بهبودی در برنامه,حفظ بهبودی معتاد,قبول مسئولیت معتاد,تعادل زندگی معتاد,سالها بهبودی

افکار ما در مورد بهبودی مان مهم نیست، بلکه این اعمال ماست که مهم است. زندگی پاک یک فرآیند روحانی است و به ما می آموزد که دنیا بزرگتر از آن است که تصورش را میکردیم. و آنقدر هم که می ترسیدیم، دور از دسترسمان نیست. باورهای غلط ما در مورد کسانی که مواد مخدر مصرف نمی کردند، باعث میشد که فکر کنیم ما هم اگر قطع مصرف کنیم، به همان شکل در خواهیم آمد. وقتی تازه پاک شده بودیم اکثر ما نگران بودیم مبادا زندگی مان کوچک و خسته کننده شود، اما چیزی که به آن دست می یابیم فراتر از رویاهایمان است.

تعادل در زندگی

تعهد به بهبودی برای ما حیاتی است. حفظ بهبودی به عنوان یک اولویت، در طول مدت ممکن است برای ما معانی مختلفی داشته باشد. ما لازم است که رابطه خود را با NA حفظ کنیم، اما قبول مسئولیت در زندگی مان نیز مهم است. خیلی چیزها در زندگی برای جلب نظر ما با یکدیگر رقابت می کنند، و به عنوان یک معتاد ما گرایش داریم که افراطی فکر کنیم: همه یا هیچ، درست یا غلط. پیدا کردن تعادل در زندگی یک تلاش مستمر است. شرکت در جلسات به طور منظم، به معنی این نیست که هر شب هفته به جلسه برویم، البته شرکت در جلسات همیشه به خیر و صلاح ما راهی برای توانمندسازی ما در رساندن پیام است. جهت سر زنده نگه داشتن این شاهراه حیاتی، باید به خوبی و به طور دائم از آن مراقبت کنیم. همه چیز آسانتر خواهد بود اگر ما این ایده که حفظ بهبودی سخت است را رها کنیم. یکی از اعضاء پس از سالها بهبودی، در مشارکت خود می گفت که بالاخره جواب این سؤال که می پرسد: “آیا امکان دارد، زندگی واقعاً به این سادگی باشد؟” را پیدا کرده است. جواب آن «بله» است.

(کتاب پاکزیستن)

تعهد به بهبودی در برنامه,حفظ بهبودی معتاد,قبول مسئولیت معتاد,تعادل زندگی معتاد,سالها بهبودی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!