تسلیم بی قید و شرط,فقط برای امروز 4 مرداد,کمک برای معتادان,پذیرفتن شکست معتاد,خرابی گذشته معتاد

تسلیم بی قید و شرط (فقط برای امروز 4 مرداد)


تسلیم بی قید و شرط (فقط برای امروز 4 مرداد)

تسلیم بی قید و شرط,فقط برای امروز 4 مرداد,کمک برای معتادان,پذیرفتن شکست معتاد,خرابی گذشته معتاد

کمک برای ما معتادان تنها وقتی شروع می شود که قادر به پذیرفتن شکست کامل باشیم، این کار ممکن است هراس آور باشد، اما اساسی است که زندگی خود را برآن ساخته ایم.

کتاب پایه

***

اکثر ما هر کاری که فکرش را می کردیم، امتحان کرده ایم و حداکثر توان خود را به کار گرفته ایم تا خلأ روحانی درون خود را پر کنیم.

هیچ چیز، نه مواد، نه کنترل و مدیریت، نه ارضای جنسی، پول، مال یا پرستیژ ؛ این خلأ را پر نکرده است، ما عاجز هستیم؛ زندگی ما حداقل از جانب خود ما غیر قابل اداره است، انکار ما این حقیقت را تغییر نمی دهد.

بنابراین تسلیم می شویم؛ از نیرویی برتر می خواهیم از اراده و زندگی ما مراقبت کند، گاهی اوقات در هنگام تسلیم نمی دانیم نیرویی برتر از ما وجود دارد که می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

گاهی اوقات مطمئن نیستیم خداوندی که درک می کنیم از زندگی غیر قابل اداره ما مراقبت می کند، با این حال، تردید ما واقعیت را تغییرنمی دهد: ما عاجز هستیم، زندگی ما غیر قابل اداره است، باید تسلیم شویم، تنها از طریق این کار می توانیم خود را به قدر کافی پذیرای از میان رفتن عقاید کهنه و خرابی گذشته و ورود نیرویی برتر در زندگی خود کنیم.

***

تسلیم بی قید و شرط,فقط برای امروز 4 مرداد,کمک برای معتادان,پذیرفتن شکست معتاد,خرابی گذشته معتاد

فقط برای امروز : بی قید و شرط تسلیم می شوم، می توانم این تسلیم را به هر اندازه که می خواهم برای خود آسان یا دشوار کنم، در هر حال، این کار را انجام می دهم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!