تأثیری جدید,فقط برای امروز 5 اسفند,در مسیر اعتیاد,فراتر از مصرف مواد,قدرت روحانی NA

تأثیری جدید (فقط برای امروز 5 اسفند)


 

تأثیری جدید (فقط برای امروز 5 اسفند)

تأثیری جدید,فقط برای امروز 5 اسفند,در مسیر اعتیاد,فراتر از مصرف مواد,قدرت روحانی NA

تغییر شخصیت چیزی بود که واقعاً بدان نیاز داشتیم، تغییر الگوهای خودنابودکننده زندگی لازم شد .

کتاب پایه

***

در اوایل زندگی اکثر ما قادر به شادمانی و کنجکاوی و تبادل عشق بی چون و چرا بودیم، وقتی شروع به مصرف کردیم، تأثیری را وارد زندگی خود کردیم که ما را به آرامی از این مسائل دور کرد، هر چه در مسیر اعتیاد بیشتر به پایین کشیده می شدیم، از شادمانی، کنجکاوی و عشق دورتر می شدیم.

این سفر یکشبه اتفاق نیفتاد، اما جدا از مدت آن، با مشکلاتی فراتر از مصرف مواد به درهای NA رسیدیم, تأثیر اعتیاد کل الگوی زندگی ما را چنان تغییر داده بود که دیگر قابل شناسایی نبود.

درست است که قدمهای دوازده گانه معجزه می کند، اما بسیاری از آنها یکشبه مؤثر واقع نمی شود، بیماری ما به آرامی تأثیر بدی بر رشد روحانی ما گذاشت، بهبودی تأثیر جدیدی را بر زندگی ما می گذارد، به طوری که منبع انجمن و قدرت روحانی ما را به آرامی به سوی الگوهای جدید و سالم زندگی هدایت می کند.

البته این تغییر « صرفاً تصادفی نیست » ، اما اگر با تأثیر جدیدی که NA در زندگی ما ایجاد کرده است همکاری کنیم، در طول زمان تغییر شخصیتی را که بهبودی می نامیم، تجربه خواهیم کرد.

قدمهای دوازدهگانه برنامه ای را برای همکاری مورد نیاز جهت بازیابی شادمانی، کنجکاوی و عشق نسبت به زندگی فراهم می سازد.

***

تأثیری جدید,فقط برای امروز 5 اسفند,در مسیر اعتیاد,فراتر از مصرف مواد,قدرت روحانی NA

فقط برای امروز : با تأثیر جدید انجمن و قدرت روحانی که NA در زندگی من ایجاد کرده، همکاری می کنم، قدم بعدی در برنامه خود را انجام می دهم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!