بیداری,فقط برای امروز 10 آبان,محور بیماری اعتیاد,کابوس خودمحوری

بیداری (فقط برای امروز 10 آبان)


بیداری (فقط برای امروز 10 آبان)

بیداری,فقط برای امروز 10 آبان,محور بیماری اعتیاد,کابوس خودمحوری

« وقتی به یکدیگر کمک می کنیم، خداوند به ما کمک می کند. »

کتاب پایه

***

 

اعتیاد موجب شد که تقریباً فقط درباره خود فکر کنیم. حتی اگر هم دعا می کردیم، دعاهای ما خودمحورانه بود. چرا؟ زیرا نمی خواستیم مشکلاتی را که برای خود به وجود آورده بودیم، تحمل کنیم. احساس نا امنی می کردیم. تصور می کردیم زندگی درباره به دست آوردن است و همواره بیشتر می خواستیم.

در بهبودی نیز بیشتر می خواستیم ، بیشتر از اینکه مصرف را قطع کنیم. بیداری روحانی که با کارکرد قدمهای دوازده گانه تجربه می کنیم، شیوه ای برای زندگی را به ما نشان می دهد که هرگز در خواب هم نمی دیدیم.

دیگر نباید نگران این باشیم که آیا “به اندازه کافی” وجود دارد یا خیر، چراکه به نیرویی برتر و مهربان متکی هستیم که همه نیازهای روزمره ما را تأمین می کند. رها از نا امنی دائمی، دیگر جهان را به عنوان جایی برای رقابت با دیگران به منظور ارضای تمایلات خود نمی بینیم. در عوض، جهان را به عنوان جایی برای زندگی در سایه عشقی که نیروی برتر به ما نشان داده، در نظر می گیریم.

بهبودی ما را از کابوس خودمحوری، کشمکش و نا امنی که در محور بیماری ما قرار دارد، بیدار می سازد. چشم خود را به روی واقعیتی جدید باز می کنیم: هر چیزی که ارزش نگه داشتن دارد، تنها از طریق مشارکت کردن آن حفظ می شود.

***

بیداری,فقط برای امروز 10 آبان,محور بیماری اعتیاد,کابوس خودمحوری

فقط برای امروز وقتی به دیگران کمک می کنم، خداوند به من کمک می کند. امروز، برای مشارکت کردن عشقی که نیروی برتر به من نشان داده، کمک می خواهم و می دانم که این کار تنها راه حفظ این عشق است.

 

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!