بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد


 

بولتن روابط عمومی و سنت ها :

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

” بولتن شماره ۲۵ هیئت امنای خدمات جهانی “

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

روابط عمومی و سنت ها

متن زیر بیانیه خط مشی هیئت امنای خدمات جهانی نیست، بلکه فقـط بـه منظـور ایجـاد انگیزه و گفتگو در مورد اهمیت روابط عمومی و تأثیر آن در معتادان گمنام می باشد.

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد
کمیته روابط خارج از انجمن هیئت امنای خدمات جهانی :

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد
ما از اهمیت ارتباطات مان با اعضاء دیگر در NA آگاه هستیم، زیرا ما به کمک یکدیگر برای ادامه بهبودی از اعتیاد نیازمند هستیم. اما اگر چه گروه های ما مستقل هستند ، انجمن ما به چیزی بیش از حمایت صرف اعضای مان نیازمند است. روابط ما با اجتماع همچنین به رشد و بقای انجمن مان کمک می کند. هدف این بولتن نیز همین می باشد : یعنی وارسی اصـول نهفته در خط مشی روابط عمومی NA ، ابتدا به دو دلیلی که چرا انجمن ما به دنبـال روابـط خوب با اجتماع می باشد ، پرداخته و سپس به آنچه که سنت های NA در مورد فعالیت های روابط عمومی ما می گوید، نگاهی خواهیم انداخت.بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

روابط اجتماعی ، اهمیت عملی :

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد
در NA گفته می شود ، که ما به عنوان معتادان در حال بهبودی ، در صورتی که بخواهیم پاک بمانیم می بایست بهبودی مان را با دیگران به مشارکت بگذاریم . همین مسـئله در مـورد گروه های ما نیز صدق می کند. بدون تازه واردان، مهـم تـرین افـراد جلسـات مـا غایـب خواهند بود . معتادان گمنام ، بقای خود را با تحقق هدف اصلی خود : یعنی رساندن پیـام بـه معتادی که هنوز در عذاب است ، حفظ می کند. از روابط عمومی مان چگونه باید استفاده کنیم؟ خیلی ساده است ، اگر معتادان هرگز چیزی در مورد ما نشنوند و یا اگر شهرت ما به گونه ای باشد که باعث رانده شدن معتادان از ما شود NA نمی تواند به آنها کمک کند ، هر چند که NA چه با روابط اجتماعی خوب و چه بدون آن ، مستقیماً در دسترس بعضی از معتادان خواهد بود . اعضای انجمن ما از دوستان ، اعضای خانواده و همکاران خود که در جستجوي بهبودی هستند، براي حضور در جلسات ما دعوت به عمل خواهند آورد . معتادان دیگر نیز از طریـق H&I بـا مـا آشـنا خواهنـد شـد. و در صورتی که نیاز به کمک داشته باشند، می دانند که با چه کسی تماس بگیرند . اگرچه اکثر قریب به اتفاق معتادان در حال عذاب توسط اشخاص یا سازمان هـای دیگـر در جامعه به صورت غیر مستقیم با NA آشنا می شوند . اکثر معتادان فقط از طریق گزارشات و اطلاعیه های رسانه ها ، مراجعه به حرفـه ای هـا ، و یـا در سـطح وسـیع از طریـق دریافـت اطلاعات مستقیم توسط اعضای اجتماع ، از وجود ما آگاه خواهند شد. و در غیـر اینصـورت آنها چیزی در مورد ما نخواهند شنید. برای تحقق هدف اصلی خود ، مـا نیازمنـد برقـراری ارتباطات خوب توأم با همکاری ، با اجتماع اطراف خود هستیم . ما به تنهایی نمی توانیم هدف اصلی خود را تحقق بخشیم.بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

روابط اجتماعی ، یک مسیر روحانی :

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد
در فعالیت های اطلاع رسانی NA اعلام می کنیم که ، ما بخشی از اجتماع اطراف خود هسـتیم و نه جدا از آن. ما تنها با تکیه بر منابع خود ، نمی توانیم نقش مان را در رساندن هدف اصلی انجمن ایفا کنیم . اقدامات ما برای تحقق هدف اصلی مان نه فقط بر روی انجمن ، بلکـه بـر روی اجتماع تاثیر می گذارد. البته گروه های ما ، کمیته فرعی اطلاع رسـانی ، کمیتـه خـدماتی ناحیه ، منطقه و خدمات جهانی همگی قسمت هایی از یک اجتمـاع خیلـی بزرگتـر ، بـه نـام جامعه انسانی هستند . اگر فروتنی به معنای دیدن خود در چشـم انـداز روحـانی مناسـب و شایسـته ، اسـت ؛ در آن صورت روابط اجتماعی ما ، شاخص کلیدی وضعیت روحانی انجمن ما است . به عنوان یـک انجمن ، فعالیت های روابط عمومی به ما فرصت می دهد تا حالت و وضعیت روحانی خود را ارتقاء دهیم . در ابتدا ، اطلاع رسانی می تواند کمک کند که انجمن ما ، آموزش پـذیر بـاقی بماند. به عنوان یک جمعیت روحانی ، یک برنامه بهبودی و به عنوان یک حرکـت اجتمـاعی ، معتادان گمنام می تواند از اجتماع اطراف خود ، چیزهای زیادی بیاموزد . دیگران، بسـیاری از همان چیزهایی که ما نیز در جستجوي آن هستیم را انجام داده اند و ما مـی تـوانیم از آنهـا بیاموزیم.بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

فروتنی ، همچنین به معنای شناخت محدودیت های مان است . ما جواب همـه سـؤال هـای افراد آسیب دیده و مشکل دار اجتماع مان را نداریم . ما حتی جـواب تمـام پرسـش هـای معتادان به مواد مخدر در جامعه خود را هم نداریم . در معتادان گمنام ، یک معتـاد ، تجربـه، نیرو و امید خود را با معتاد دیگر به مشارکت مـی گـذارد . پـرداختن مـؤثر بـه بعضـی از مشکلات مربوط به اعتیاد نیازمند کمک از بیرون است.بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

NA یکی از ابزارهای مقابله بـا اعتیـاد اسـت و نـه تنهـا ابـزار آن . در بسـیاری از جوامـع ، سازمان های مختلفی هستند که به معتادان خواهان بهبودی ، کمک ارائه می دهنـد . بعضـی از این سازمانها ، این کار را با تأثیرات عالی انجام می دهند . دلیل آن هر چه باشد، ممکن است بعضی از معتادان توسط آنها بهبودی را با سهولت بیشتری نسبت به معتـادان گمنـام ، پیـدا کنند . ما مدعی نیستیم که بهبودی در قبضه ما است . اگر دیگران می توانند در جایی کمکی ارائه دهند که ما نمی توانیم ، برای آنها آرزوی موفقیت و قدرت بیشتر می کنیم.

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد
فروتنی ، یعنی شناخت جایگاهی که ما در اجتماع بدست آورده ایم و مـا نقـش منحصـر بـه فرد و بسیار مفیدی را در این جایگاه ایفا می کنیم . نقش ما با دیگران متفاوت اسـت. ایـن نقش الزاماً بهتر یا بدتر از نقشی نیست که دیگران در زمینه اعتیاد و بهبودی ایفا می کنند ، بلکه نقشی فقط متفاوت است. اگر ما جایگاه خود را در اجتماع ، با سر زندگی و روحیه بـالا و با حداکثر توان خود پر کنیم ، روابط عمومی و هدف اصلی مان می تواند مؤثرتر واقع شود . حال که نکات اساسی را در ارتباط با کار اطلاع رسانی مطرح کردیم ، زمان آن فـرا رسـیده که به راهنمایی های ویژه که توسط دوازده سنت درباره روابط عمومی ما با اجتماع مقـرر گردیده ، نگاهی بیاندازیم . ما خط مشی روابط عمومی خود را که ” بنا بر اصل جاذبه است ، تا تبلیغ ” مد نظر قرار می دهیم . و به این که چه جاذبهایی برای مردم داریم ، و سعی داریـم چه کسانی را مجذوب کنیم ، نگاهی خواهیم انداخت. درباره ایـن کـه چگونـه NA بـا دیگـر سازمانها در اجتماع رابطه برقرار میکند ، فکر خواهیم کرد و در نهایت ، ما بـه اسـتفاده از مراکز خدماتی در سازماندهی و اداره تلاش هـای روابـط عمـومی مـان ، نگـاهی مختصـر خواهیم انداخت.

جاذبه :

سنت یازدهم ما به ما می گوید که ” خط مشی روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است ، تـا تبلیغ ” یکی از اصول روحانی زیر بنایی در این نوع خط مشی روابط عمومی ، فروتنی است. ما پیام مان را ساده و مستقیم در جامعه به مشارکت می گـذاریم ، و از ادعاهـای غلّـو آمیز در مورد معتادان گمنام اجتناب میکنیم. در حال حاضر احساس می شود اعضای ما به موفقیت های قابل توجهی دست یافته اند ، اما مدعی نیستیم که برنامه برای همه معتـادان و تحـت هر شرایطی کار خواهد کرد و یا این که دیدگاه های درمانی ما بایستی به صـورت جهـانی اجرا شود. تنها چیزی که ما می گوییم این است که اگر کسی در جامعه با مواد مخدر مشکل دارد ، معتادان گمنام ممکن است قادر به کمک به او باشد . ما بـه معتـادان زیـادی کمـک کرده ایم که قطع مصرف کنند ، میـل بـه مصـرف را از دسـت بدهنـد و جایگـاه سـالم و سازندهای در جامعه پیدا کنند . ما به جز جذب معتاد در حـال عـذاب بـه جلسـات مـان و کسب دیدگاه مثبت آن دسته از افراد اجتماع که معتادان را به ما ارجاع مـی دهنـد ، هـیچ ادعای دیگری نداریم . اگرچه باید تأکید کرد که ، “ جاذبه به جای تبلیغ ” به این معنی نیست که مـا بـرای شـناخته شدن در جامعه هیچ کاری انجام نمی دهیم . این کار نه تنها اشکال ندارد بلکه مـا را تشـویق می کند تا پیام موجودیت و سودمندی NA را به خارج از انجمن برسانیم . هـدف مـا ارائـه ادعاهای غیر معقول درباره خودمان و پائین آوردن ارزش کار دیگران نیست . اما با این حال ما یک انجمن سری نیز نیستیم ، معتادان گمنام به گمنامی شخصی اعتقاد دارد نه به گمنامی انجمن . سنت یازدهم فقط به یک محدودیت در روابـط عمـومی بطـور شـفاف و مفصـل اشـاره میکند: ” ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات ، رادیـو و فـیلم حفظ کنیم.” ما رسانه های عمومی را در مورد استفاده از چهره کامل اعضای NA ، و یا پخش داستان هایی که در آن اعضای NA بوسیله نام شناخته می شوند ، منع می کنیم. ما این کار را به دو دلیل انجام می دهیم. اولاً ، ما باید قادر باشیم ، به تازه واردان اطمینان دهـیم کـه بـه عنوان اعضای NA ، هویت آنها محرمانه خواهد ماند . دوماً این که ما می خواهیم رسـانه هـا تمرکز خود را بر روی اعتبار NA حفظ کنند نه بر روی اعتبار شخصی که پیام رسانی می کند.بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

نیاز به حفظ گمنامی شخصی در رسانه های عمومی ، استفاده از سخن گو را منـع نمـی کنـد . اگرچه این سخنگو نمی بایست به عنوان عضو NA ظاهر شود ، بلکه می توانـد بـه عنـوان کارمند خاص که وظیفه اش صحبت برای سازمان است و یا به عنوان دوسـت غیـر معتـاد انجمن ، ظاهر شود . بعداً در مورد کارمندان خاص ، مراکز خدماتی و نقـش آنهـا در روابـط عمومی NA ، بیشتر صحبت خواهد شد. سنت یازدهم فقط بر روی نیاز به رعایت گمنامی شخصی در سطح رسـانه هـای عمـومی تمرکز می کند. در سطوح دیگر ، گمنامی شخصی مسئله ایست که به خود شخص مربـوط است . وقتی ما شخصی را می شناسیم که با مواد مخدر مشکل دارد ، ممکـن اسـت هویـت خود را به عنوان معتاد در حال بهبودی و عضو NA ، در صورتی که فکر کنیم این کار سودمند است، فاش کنیم . همچنین کار اعضایی که معارفه ها و سخنرانی هـای اطـلاع رسـانی را در رویدادهای اجتماعی ، برگزار می کنند و تجربه شخصی خود را در ارتباط با بهبـودی همـراه با اطلاعات عمومی درباره برنامه NA به مشارکت میگذارنـد ، بـا اصـول سـنت یـازدهم مغاریتی ندارد. تا زمانی که گمنامی شخصی خود را در رسانه های عمومی حفـظ مـی کنـیم، سنت یازدهم را رعایت کرده ایم.بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد
پیام رسانی :

چرا ما برنامه NA را به اطلاع عموم میرسانیم ؟ سنت پنجم اظهار می کند: “هر گروه فقـط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به معتادی کـه هنـوز در عـذاب اسـت.” مـا چگونـه می توانیم در مورد منافع یک پروژه خدماتی قضاوت کنیم ؟ با در نظر گرفتن ایـن کـه ایـن کار تا چه حد به گروه های ما برای تحقق هدف اصلی شان کمک خواهـد کـرد . کـار اصـلی اطلاع رسانی ، جذب معتادان به جلسات گروهها است . همان گونه که کتاب پایه به ما یادآور می شود : ” “گروه قويترین وسیله ای است که ما برای پیام رسـانی داریـم.” (کتـاب پایـه، صفحه ۸۸) . اما چه پیامی ؟ این مهم است که اعضای کمیته فرعی اطلاع رسانی در این مورد بسیار شفاف باشند ، تا برداشت های نادرستی در مورد انجمن مان را به جامعه منتقل نکنند . سنت سـوم ما میگوید: ” تنها لازمه عضویت ، تمایل به قطع مصرف مواد مخدر است.” واضح است که در معتادان گمنام این جمله به معنای “قطع مصرف مـواد مخـدر اسـت” ، نـه پرخـوری اجباری ، قمار بازی ، یا تبهکاری و یا به دنبال برقراری رابطه جنسی بودن . کتاب پایه حتـی از این نیز فراتر رفته و می گوید، ” پیام این است که یک معتـاد ، هـر معتـادی ، مـی توانـد از مصرف مواد مخدر دست بردارد ، میل به مصرف را از دست بدهد و یک راه تـازه بـرای زندگی پیدا کند…. این تنها چیزی است که ما می توانیم از خودمان بـه دیگـران بـدهیم .” (کتاب پایه ویرایش پنجم، صفحه ۸۸) .

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد
وقتی ما درباره سنت سوم و پنجم و روابط خود با اجتماع صحبت می کنیم ، یک مسئله کـه بیشتر لازم است مد نظر قرار گیرد این است که : هدف اصلی انجمن ما “رساندن پیام بـه معتادی که هنوز در عذاب است ، می باشد” و این به معنی هر معتادی است که هنـوز در عذاب است . سنت سوم ما ، نبود وجود محدودیت های مطلق در حفظ عضویت یک فـرد را تقویت می کند. بسیاری از نواحی NA از گروه هایی تشکیل شده که این گروه ها شـامل معتادانی است که از لحاظ اجتماعی ، اقتصادی ، نـژادی ، قـومی و یـا ریشـه فرهنگـی دارای ویژگی های یکسانی هستند . تا اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد ، اما به شرط آن که NA آنقدر رشد کند تا در دسترس همه معتادان با ویژگیها و شرایط مختلف قرار گیرد . بسیار مهـم است که کمیته فرعی روابط عمومی ما ، وقت خود را به دقـت صـرف مطالعـه در مـورد جوامع خود کند. به این ترتیب ، آنها به طیـف گسـترده ای از نیازهـا براسـاس آنچـه کـه معتادان گمنام می بایست ارائه کند ، پی خواهنـد بـرد . همچنـین آنهـا در حـین ایـن کـار می آموزند که چگونه راه حل های NA در مورد اعتیاد را در سراسر جامعه بطـور مـؤثر بـه اطلاع عموم برسانند.

 

روابط با دیگران :

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد
در بسیاری از جوامع ، دوستان غیر معتاد ما، جهت برپایی معتادان گمنام و کمک به رشد NA ابزاری سودمند بوده اند . همان گونه که قبلاً دیده ایم ، معتادان گمنام واقعاً بدون همکاری دیگران نمی تواند هدف اصلی خود را تحقق بخشد . به هر حال ، ما سنت های معینی از جمله سنت ششم ، هفتم و دهم را داریم که بطور مشـخص مـا را در برقـراری روابـط بـا دیگـر سازمان ها ، راهنمایی می کنند. “یک گروه NA هرگز نمی بایست هیچ مؤسسه مرتبط و یا هر سازمان خارجی را تأییـد یـا در آنها سرمایه گذاری مالی کند یا نام NA را به آنها عاریت دهد، مبادا مسائل مالی ، ملکی و شهرت ، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.” “هر گروه NA می بایست کاملاً متکی به خود بوده و کمکی از خارج دریافت نکند.” ” معتادان گمنام هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد. نام NA هرگز نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود.” ما در جامعه به دنبال ارائه اطلاعات مفیدی در مورد برنامه NA ، به دیگران هستیم. مـا بـه عنوان اعضای اجتماع ، تا سر حد امکان به دنبال همکاری با دیگران هستیم و هم زمان ، حـد و مرز NA را با سازمان های دیگر به صورت شفاف حفظ می کنیم. ما کارهـای دیگـران را نـه تأیید و نه رد می کنیم . بودجه ای براي کار دیگران فراهم نمی کنیم و بـراي فعالیـت هـای خودمان، از بیرون کمک مالی دریافت نمی کنـیم . NA در جامعـه داراي جایگـاهی اسـت و مسئولیت NA حفظ این جایگاه است.بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

بطور کلی ، فعالیت های روابط عمومی ناحیه ، می بایست توسط اعضا و گروه هایش از طریق کمیته خدماتی ناحیه ، پشتیبانی شود . ممکن است، موسسات بازرگانی محلـی ، ارگـانهـای دولتی و یا سازمان های مدنی کارهای ما را صمیمانه تأیید کنند و به ما پیشـنهاد دریافـت پول جهت تبلیغ و کمک در امر پیام رسانی نمایند . کمیته های فرعی اطلاع رسانی با شهامت و حسن نیت ، این نوع حمایت را رد می کنند . نیاز است که معتادان گمنام هزینه های خـود را به شیوه خودش پرداخت نماید. با این حال می بایست متذکر شد که مسائل و موضوعات مربوط به خود اتکایی ، همیشه این قدر شفاف نیستند . یک تبلیغ خط تلفن در روزنامه محلی بـا یادداشـتی بـه مضـمون ” بـا حمایت ژان د شورلت” به وضوح یک اعانه و کمک خارجی را مشخص می کند. به هر حال ، اکثر تلویزیون ها و ایستگاه های رادیویی آمریکا ، مقدار قابل توجهی از زمان معمول خـود را در اختیار سازمان های عام المنفعه قرار می دهند . بعضی از شرکت های حمـل و نقـل ، بـه سازمان های غیر انتفاعی ، برای استفاده از محل تبلیغات خود جهت الصاق آگهی تخفیفـی در نظر میگیرند. از یک طرف ممکن است این کار به عنوان کمـک خـارجی تلقـی شـود و از طرف دیگر ، رد کردن آن مثل این است که وقتی براي پیام رسانی و کـارکرد قـدم دوازده باید با ماشین به مکانی برویم از خیابان ها و جاده ها استفاده نکنیم به این بهانه کـه آنهـا بـا بودجه دولتی ساخته شده اند . هر کمیته فرعی روابط عمومی ، در این شرایط می بایست بر اساس بهترین برداشت و قضاوت خود عمل کند.

آخرین نکته ای را که می بایست هنگام برقراری روابط عمومی با دیگر سازمانها ، مـد نظـر قرار دهیم این است که معتادان گمنام در راستای حفظ تمرکز بر روي هدف اصـلی خـود ، سنت بی طرفی در مورد مباحث عمومی و خارجی را مقرر کرده است. ما بـه عنـوان یـک سازمان ، هیچ گونه موضع گیری ،خارج از چارچوب فعالیـت هـای مشـخص خـود را ، اتخـاذ نمی کنیم. معتادان گمنام ، منعکس کننده دیدگاه های موافق و مخالف در مسائل حقـوقی و مدنی ، اجتماعی ، پزشکی ، قضائی ، و یا مسائل مذهبی نمی باشد. ما حتـی در مـورد مسـائل حاشیه ای مرتبط با اعتیاد از قبیل ، بزهکاری ، اجرای احکام ، مجازات های کیفری مواد مخدر ، فساد و فحشاء ، ابتلاء به HIV، ایدز و یا برنامه هـای توزیـع سـرنگ رایگـان ، هـیچ گونـه موضعی نمی گیریم. ما اعتقاد داریم که شایستگی و صلاحیت ما در فـراهم نمـودن مکـانی است که معتادان در حال عذاب بتوانند با دیگر همدردان خود، که تجربه هاي قابل توجهی در بهبودی از اعتیاد دارند، آشنا شوند. براي دور ماندن از بحث هـای گمـراه کننـده ، مـا نیروی خود را فقط و فقط بر روی کاری که به بهترین نحو ممکن می تـوانیم انجـام دهـیم ، متمرکز می کنیم.

مراکز خدمات اجتماعی :

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد
کار اطلاع رسانی ، نیازمند توجه و به خاطر سپردن دقیـق جزئیـات و پیگیـر مـداوم آنهـا است. مدیریت مسئولانه در امر اطلاع رسانی می تواند مقدار زیادي از زمـان را بـه خـود اختصاص دهد، شاید بیشتر از زمانی که داوطلبان کمیته هاي فرعی در اختیار دارند . بـراي همکاری در مدیریت خدمات اطلاع رسـانی ، بعضـی از نـواحی و منـاطق ، مراکـز خـدماتی تأسیس نموده اند که با کارمندان خاص مجهز شده اند . سنت هشتم ما می گوید: “معتادان گمنام می بایست برای همیشه غیر حرفه ای باقی بماند ،  اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمنـدان مخصوصـی اسـتخدام کننـد.” مـا در جلسـات گروهی خود ، مشاورین حقوق بگیر نداریم . بهبودی توسط یک معتـاد بـه معتـاد دیگـر بـه صورت رایگان به مشارکت گذاشته می شود . اما به هر حال کار اطلاع رسانی ، معمولا از نوع مشارکت شخصی یک معتاد با معتاد دیگر که بخش اول سنت هشت به آن اشـاره می کنـد نیست. هدف ما ، فراهم نمودن خدمات مسئولانه ، با ثبات و مداوم است ، بطوری که تعـداد بیشتری از معتادان بتوانند راه خود را به جلسات ما پیدا کنند . اگر ناحیه شما براي انجام این کار ، به کمک بیشتری نیاز دارد، مرکز خدماتی توانایی فراهم نمودن این کمک را دارد . برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزییات کاربردی ، راه انـدازی و بهـره بـرداری از مراکـز خدمات (دفتر خدماتی)، با دفتر خدمات جهانی تماس بگیرید.

بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد
برای تحقق هدف اصلی NA ، روابط اجتماعی خوب امری ضروری و اساسی می باشد . بـدون کمک دیگران در اجتماع ، بسیاري از معتادان هرگز نام معتادان گمنام را نخواهند شنید. مـا مسئول حفظ روابط مان با اجتماع هستیم ، در این صورت پیام ما بـا گسـترده تـرین شـکل ممکن ، منتقل می شود . در نتیجه ، ما به سهم خود به مؤثرترین شکل ممکن به اجتماع خـود خدمت می کنیم . برای رفاه انجمن مان نیاز است ما تا آنجا که می توانیم از دیگر سـازمان ها در اجتماع خود ، بیاموزیم و فروتنانه جایگاه خود را در جامعه پیدا کنیم . ما در معتادان گمنـام به عنوان جزئی از کل اجتماع بزرگ اطراف خود هستیم و نه بـه عنـوان جزئـی جـدا از آن . دوازده سنت برای فعالیت های روابط عمومی ما ، راهنمایی ویژه ای فراهم مـی کنـد . امـا بدون تمایل فروتنانه جهت خدمت به معتادان انجمن ، ما پیـامی بـرای رسـاندن نخـواهیم داشت و در نتیجه انجمنی برای اطلاع رسانی به عموم وجود نخواهد داشت.بولتن,روابط عمومی na,سنت ها,زمینه اعتیاد,مقابله بـا اعتیـاد,جذب معتاد

 

دانلود فایل کامل بولتن روابط عمومی و سنت ها :

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!