برگزاری گردهمایی سراسری اطلاع رسانی و روابط عمومی 

برگزاری گردهمایی سراسری اطلاع رسانی و روابط عمومی 

برگزاری گردهمایی سراسری اطلاع رسانی و روابط عمومی 

این گردهمایی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ از ساعت ۹  الی ۱۸ در تهران با حضور و شرکت اکثر اطلاع رسان های نواحی و کمیته های شهری نواحی ۳۱ گانه شورای منطقه ایران در سالن آمفی تئاتر بوستان ولایت برگزار شد.  

این گردهمایی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ از ساعت ۹  الی ۱۸ در تهران با حضور و شرکت اکثر اطلاع رسان های نواحی و کمیته های شهری نواحی ۳۱ گانه شورای منطقه ایران در سالن آمفی تئاتر بوستان ولایت برگزار شد.  

اهداف این گردهمایی 

اهداف این گردهمایی  اهداف این گردهمایی اهداف این گردهمایی اهداف این گردهمایی 

۱-ایجاد اتحاد بین نواحی وکمیته های شهری برای انجام خدمات موثر 

۲- هم سطح سازی اطلاعات درنواحی 

۳- ارایه آخرین تحولات در سطح کشور باسازمان های نظارتی 

۴-تبادل تجربه ورسیدن به فهم مشترک برای فعالیتهای آتی روابط عمومی 

۵-ابجادانگیزه برای تامین منابع انسانی این کمیته 

۶-همکاری وایجاد اتحاد بین کمیته های فرعی شورا دراجرای پروژه های شورای منطقه

همکاری وایجاد اتحاد بین کمیته های فرعی شورا دراجرای پروژه های شورای منطقه همکاری وایجاد اتحاد بین کمیته های فرعی شورا دراجرای پروژه های شورای منطقه

کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی شورای منطقه ایران 

همکاری وایجاد اتحاد بین کمیته های فرعی شورا دراجرای پروژه های شورای منطقه همکاری وایجاد اتحاد بین کمیته های فرعی شورا دراجرای پروژه های شورای منطقه

همکاری وایجاد اتحاد بین کمیته های فرعی شورا دراجرای پروژه های شورای منطقههمکاری وایجاد اتحاد بین کمیته های فرعی شورا دراجرای پروژه های شورای منطقه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!