ايجاد ارتباط با نيرويى برتر از خودمان

ايجاد ارتباط با نيرويى برتر از خودمان


ايجاد ارتباط با نيرويى برتر از خودمان

ايجاد ارتباط با نيرويى برتر از خودمان, یکپارچگی درNA, اعتیاد بی رحم, سرزمین NA, 

رابطه با نیروی برتر

اکثر ما وقتى تازه به جلسات آمديم متوجه شديم اعضایى که در حال بهبودى هستند و از خود رضايت دارند، انگار که مى­ درخشند. اين نور يا برقى که از روح ما ساطع مى شود، زيباترين چيزى است که ما جهت ارائه داريم که آنقدر هم که فکر مى ­کنيم شکننده نيست. به هر حال روحمان دوران اعتياد ما را از سر گذرانده! جهت حفظ و نگهدارى از اين نور يا برق روحانى، بايد شوق و علاقه خود را تقويت کنيم و در همان حال چيزهایى را که مانع ديدن خود واقعى­مان مى ­شوند را از خود دور کنيم. نقص هاى ما «در تاريکى رشد مى کنند» و در نور بهبودى است که داشته ها و توانايى هاى ما شکوفا مى ­شوند. چند برداشت از جمله ى «تمرين و بکارگيرى اين اصول» وجود دارد. ما تمرين مى ­کنيم و لزوماً هميشه به طريقه ی صحيح از اصول استفاده نمى ­کنيم. در قدم شش از کتاب پايه مى ­گويد «ارتکاب اشتباهات جديد، نشانه رشد ما است». تمرين منظم، شروع کار از مبانى اوليه و کم کم پيشرفت کردن دقيقاً روشى است تا ما مهارت انجام هر کارى را پيدا کنيم. از نواختن يک ساز موسيقى گرفته تا يک زبان جديد تا ياد گرفتن اين که چگونه با روحانيت، طبق اصول و پُر محتوا زندگى کنيم. ما نه تنها در حال يادگيرى مهارت هاى جديد هستيم، بلکه در حال شکستن عادات قديمى مى ­باشيم. بعضى از اين عادات آن قدر در ما ريشه دوانده که به نظر مى­ آيد قسمتى از شخصيت و وجودمان شده اند.

ايجاد ارتباط با نيرويى برتر از خودمان، پروژ ه هاى است که ما در اولين بار کارکرد قدم آن را شروع مى ­کنيم که در طول مدت بهبودى­ مان ادامه پيدا مى ­کند. انضباط روحانى که شامل دعا و مراقبه نيز مى ­شود، زندگى  روزانه ى بعضى از ما را شکل مى ­دهد. بعضى از ما سعى مى­ کنيم کل زندگى­مان يک دعا باشد و هر کارى که انجام مى ­دهيم را به نيروى برترمان هديه کنيم. به هر نحوى که اين کار را تمرين و تجربه کنيم، رابطه ما با نيروى برتر درک و شناخت ما از خودمان و نحوه ی ارتباط مان با دنياى اطراف مان را شکل مى ­دهد. اعمال و انگيزه هايمان نشانگر ارزشها و باورهاي مان است. وقتى که با نيروى برترمان هماهنگ باشيم، به نظر مى ­رسد که به راحتى بر جريان زندگى سوار هستيم.

پس از سالها پاکى، درک و تجربه ی ما از شخصيت مان با اوایل پاکى بسيار متفاوت است. ما ديگر هويتى وراى يک «معتاد» براى خود داريم و شک مى ­کنيم که آيا بر چسب اعتياد هنوز براى ما مناسب است و آيا هنوز متعلق به انجمن هستيم؟ ما سعى مى­ کنيم تا با پرهيز از افراط و تفريط، بياموزيم که چگونه تعادل داشته باشيم. مورد سوال قرار دادن رابطه مان با NA مى­ تواند تجربه ما را عميق تر کند. پاسخ ما به اين سوال مى ­تواند به ما کمک کند تا بهانه ها و توجيه ها را بر طرف کنيم. داشتن امنيت لازم جهت مورد سوال قرار دادن پايه و بنياد اين رابطه، قسمتى از راز دست يافتن به يکپارچگی اين رابطه براى يک عمر است.

ضرب المثل معرفى است که مى­ گويد «اگر خواهان کشف سرزمين جديدى هستيد بايد مدتى طولانى را در درياها بگذراني بعضى اوقات که احساس مى­ کنيم در دريا گم شده ايم، ممکن است شک کنيم که آيا اصلاً اين برنامه براى ما کار مى ­کند. ما مى ­ترسيم از اين که در مورد برنامه شک کنيم زيرا مى ­دانيم ممکن است باعث مرگ ما شود، اما زير سوال بردن روش جديد زندگى مان مى ­تواند به ناصادقى با خود منتهى شود . NA برای این نيست که به ما ياد دهد تا اجابت کننده باشيم، بلکه به ما ياد مى ­دهد تا با نيرویى برتر از خودمان رابطه برقرار کنيم، که اين رابطه مى ­تواند اغلب کمى طوفانى هم باشد. مهم است بدانيم، اعضایى هستند که به ما فرصت مى ­دهند تا بهبودى خود را مورد سوال قرار دهيم، اما ما را به حال خود رها نخواهند کرد. اگر چه بعضى افراد ممکن است ندانند که چگونه در برابر اين شک ما عکس العمل نشان دهند، اما به مشارکت گذاشتن احساس مان به ما کمک مى­ کند تا ببينيم که تنها نيستيم. اگر چه بعضى مواقع اين ضرب المثل که مى ­گويد «به گونه اى زندگى کن که انگار قرار است اتفاق بيفتد» در بهبودى ما جواب مى ­دهد، اما در شرايط شک و عدم اطمينان کامل، اين ضرب المثل مى ­تواند راهکار اشتباهى باشد. لازم است که ما به شکل بى­ رحمانه­ اى با خود در مورد احساسات و باورهاىمان، صادق باشيم. از دل اين لحظات شک و ترديد، ايمانى راستين رشد خواهد کرد که حقيقتاً متعلق به ماست. ما نمى­ توانيم اين احساسات را انکار يا در آن افراط کنيم بلکه بايد به دقت آنها را بررسى کنيم.

ايجاد ارتباط با نيرويى برتر از خودمان, یکپارچگی درNA, اعتیاد بی رحم, سرزمین NA, 

پاک زیستن: صفحه هاى٣٣،٣٤،٣٥

ايجاد ارتباط با نيرويى برتر از خودمان, یکپارچگی درNA, اعتیاد بی رحم, سرزمین NA, 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!