اول از همه کارهای مهمتر,فقط برای امروز 28 مرداد,فرصت های جدید معتاد,ترقی معتاد,بدترین بحران های اعتیاد

اول از همه کارهای مهمتر (فقط برای امروز 28 مرداد)

اول از همه کارهای مهمتر,فقط برای امروز 28 مرداد,فرصت های جدید معتاد,ترقی معتاد,بدترین بحران های اعتیاد

برای رسیدگی به آشکارترین مسائل تلاش خود را به کار می گیریم و از بقیه آنها صرف نظر می کنیم، کاری که اکنون در اختیار ماست، انجام می دهیم و در حالی که پیشرفت می کنیم، فرصت های جدید برای ترقی خود را نشان می دهند.

کتاب پایه

***

گفته شده که بهبودی ساده است، تنها باید همه چیز را تغییر دهیم! ممکن است درخواست نسبتاً بزرگی به نظر رسد، خصوصاً وقتی برای اولین بار وارد معتادان گمنام می شویم.

از این گذشته، بسیاری از ما در اولین جلسه خود به این دلیل حاضر نشدیم، که زندگی ما وضعیت عالی داشت، بر عکس، تعداد بسیاری از ما در میان بدترین بحران های زندگی خود به NA آمدیم، به بهبودی نیاز داشتیم و آن هم سریع!

بزرگی تغییر مورد نیاز در زندگی ما می تواند فلج کننده باشد، می دانیم نمی توانیم از همه تغییراتی که باید انجام شود به یکباره مراقبت کنیم، چگونه شروع می کنیم؟ احتمالاً همین الآن شروع کرده ایم،  اولین و آشکارترین کارهایی را که باید انجام شود، انجام داده ایم: مصرف مواد را قطع کرده ایم و رفتن به جلسات را شروع کرده ایم.

بعد چه کاری انجام دهیم؟ تقریباً همان کار را انجام می دهیم، فقط به میزان بیشتر: در شرایطی که هستیم، آنچه را می توانیم انجام می دهیم، از طریق بلند کردن پاهای خود و برداشتن قدم هایی که درست در پیش روی ماست، مسیر بهبودی را طی می کنیم.

تنها وقتی این کار انجام شد، باید نگران کارهای بعدی باشیم، به آرامی ولی با اطمینان متوجه پیشرفت خود در این مسیر می شویم و هر روز به طور نمایان تری به فرد دلخواه خود نزدیکتر می شویم.

***

اول از همه کارهای مهمتر,فقط برای امروز 28 مرداد,فرصت های جدید معتاد,ترقی معتاد,بدترین بحران های اعتیاد

فقط برای امروز: از طریق برداشتن قدمی که درست پیش رویم است، مسیر بهبودی خود را طی می کنم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!