ارسال یک کارت تبریک الکترونیکی :

در زمانی که همه ما نیاز داریم به هم بپیوندیم، به کسی بگویید که رویکرد وحدت‌بخش او کار می‌کند.
بیایید اتحاد را جشن بگیریم!!
اتحاد ما را تغییر می دهد. وقتی از تفاوت‌هایمان فراتر می‌رویم، شروع می‌کنیم به درک اینکه چه کسی هستیم، چقدر مناسب هستیم و چقدر باید به دنیا ارائه دهیم. تنزل اعتیاد، عزت نفس را از ما سلب می کند. توجه و احترامی که در معتادان گمنام به یکدیگر نشان می دهیم ارزش و انسانیت خود را به ما یادآوری می کند. تجربه وحدت، کرامت را به ما باز می گرداند. اصول راهنما، سنت اول

www.na.org/contribute

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!