آیین نامه داخلی دفترمرکزی انجمن معتادان گمنام ایران

آیین نامه داخلی دفترمرکزی انجمن معتادان گمنام ایران


آیین نامه داخلی دفترمرکزی انجمن معتادان گمنام ایران

آیین نامه,داخلی دفترمرکزی,انجمن معتادان,گمنام ایران

آئین نامه ذیل با در نظر گرفتن قدمها، سنتها، و مفاهیم خدماتی انجمن معتادان گمنام و شرایط کنونی با هدف تسهیل در امور جاری دفتر مرکزی در تاریخ 6/ 12/ 1389 تهیه و تنظیم گردیده است.

تعـریف

دفتر مرکزی NA توسط شورای منطقه ایران شکل گرفته و در جهت هدف اصلی انجمن ، هماهنگی ، توسعه و تأمین خدمات به اعضاء ، گروهها و جامعه در چهارچوب 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی NA خدمت می نماید.

ساعات کار دفتر از ساعت 8:30 الی 17:30 می باشد.

 

اهـداف

1) توسعه پیام NA گسترش انجمن و ایجاد هماهنگی و انسجام خدماتی
2)فراهم نمودن بستر مناسب جهت تعامل با جامعه و مسئولین

 

شـرح وظایف دفتر مرکزی

1) تعامل و هماهنگی با کمیته های فرعی و پشتیبانی از فعالیتهای خدماتی شورای منطقه
2) پوشش تماسهای تلفنی از طریق سانترال
3)پوشش تماسهای تلفنی مستقیم منطبق با اختیارات تفویض شده وجدان شورای منطقه ای ایران
4) پاسخگویی به جامعه و مسئولین و ایجاد بستر مناسب جهت قرار ملاقات با مسئولین مملکتی با هماهنگی کمیته های مربوطه .
5) حمایت از گروههای NA در نقاط محروم و دور افتاده
6) قراردادن منابع خدماتی و تجربیات مکتوب در اختیار کمیته های فرعی شورای منطقه و نواحی
7) ایجاد بایگانی و آرشیو از منابع خدماتی (اسناد و مدارک، گزارشات کمیته های فرعی و صورت جلسات شورای منطقه)
8)ارتباط با دفاتر خدمات جهانی و سایر مناطق انجمن در جهان جهت تبادل تجربه
9) ارتباط با دفاتر خدمات محلی در سطح انجمن معتادان گمنام ایران جهت هماهنگی و تبادل تجربه

آیین نامه,داخلی دفترمرکزی,انجمن معتادان,گمنام ایران

سـاختار دفتر مرکزی

الف – 5نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن معتادان گمنام

ب – کارمندان خاص

 

شـرح وظایف هیأت مدیره

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن معتادان گمنام بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حساب ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی(شورای منطقه)، افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، مصالحه و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل.به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی (شورای منطقه) می باشد به نام انجمن معتادان گمنام انجام دهد.

Views: 266

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!