آیا من آنجا حاضر خواهم بود؟,مشاركت در بهبودی,فروتنی و اعتیاد,خجالت زده انجمن معتادان,معتادبیمار

آیا من آنجا حاضر خواهم بود؟

آیا من آنجا حاضر خواهم بود؟,مشاركت در بهبودی,فروتنی و اعتیاد,خجالت زده انجمن معتادان,معتادبیمار

  یک لغزش اگر به تسلیم و تمایل بی‌انجامد شما را وادار می کند که به همه چیز با دقت بنگرید. من در طول سال گذشته به نفسِ خود توجه کرده ام که تا چه حد، کم یا زیاد، در تصمیم گیری های من دخیل بوده است. نشریات می گویند که یا فروتن باش یا خجالت زده. تجربه من این است؛ به محض این‌ که یکی از این دو را انتخاب می‌کنید مثل طناب داری است که دور گردن خود می پیچید. در واقع می‌دانم که من شروع به قضاوت در مورد کسانی کردم که پاکی کمتر یا بیشتر از من داشتند. حتی در مورد کسانی که مدت پاکی‌شان خیلی خیلی بیشتر از من بود، اگر فکر می کردم که صحیح نیست به آنها گوش نمیدادم و در نتیجه پیام‌شان را هم از دست می دادم. من متوجه هستم که در طول یک روز چند بار کلمه “من” را به زبان می آورم. هربار که این کار را انجام می دهم که البته زیاد هم اتفاق می‌افتد، از خودم می پرسم :” آیا این نفس است؟”

هنگامی که مشارکت می کنیم، به ما گفته شده که از تجربه خودمان بگوییم و این کار بدون استفاده از کلمه ” من” غیرممکن است. فکر می کنم که درست است که به پرسیدن این سوال ادامه دهم که : ” آیا این نفس است؟” آیا من آنجا حاضر خواهم بود؟,مشاركت در بهبودی,فروتنی و اعتیاد,خجالت زده انجمن معتادان,معتادبیمار

حال دارم به کارهایی که قبلاً در جلسات برای کمک به یک معتاد بیمار و در حال عذاب دیگر انجام داده ام، فکر میکنم. آیا آن کارها را انجام دادم که خوب به نظر برسم؟ اگر آن کارها نتایج منفی به بارآورده بودند، من پاسخگو بودم؟ اگر آنها تماس می گرفتند من تلفن را جواب می دادم؟ آیا ارتباطم را با تازه واردان یا  کسانی که از لغزش بازگشته بودند، محدود میکردم؟  از خود متشکر بودن و قضاوت کردن خیلی آسان است ولی آیا وقتی که مهم و ضروری است من برای کمک آنجا حضور داشتم؟ ایمان دارم که در حال حاضر این کارها را انجام می دهم. اکنون دیدگاه متفاوتی بر اساس تجربیاتم دارم؛ آنچه که با یکدیگر به مشارکت می‌گذاریم، درست است؟ من دیگر آن معتادی نیستم که آنجا حاضر نیست و می گوید: ” من باید از بهبودی شخصیم محافظت کنم.” من این را درک می کنم که مهم ترین هدف یک گروه رساندن پیام به معتاد بیمار و در حال عذاب است. اگر تازه وارد مهم‌ترین است، پس آن معتادی که لغزش کرده یا هنوز در لغزش است و به جلسات هم می آید یک تازه وارد است. پس وظیفه من است که آنجا حاضر باشم نه اینکه کنار بکشم و ادعا کنم که من دارم از بهبودیم محافظت می کنم. ما آنچه را که داریم فقط با بخشیدنش حفظ می کنیم، با بخشیدن آن به تازه وارد یا کسی که به جلسات برگشته و در حال تقلا کردن برای پاک شدن است. من شروع به درک عمیق تر سنت ها کرده ام و باید از خودم بپرسم که آیا واقعاً دارم این برنامه را زندگی می کنم یا اینکه دارم سعی میکنم که خوب نظر برسم و نفسم همچنان حکم فرماست؟ برای این معتاد، نفسِ من چیزی است که مرا به عقب هدایت می کند. من به خاطر تجربه یک سال و نیم گذشته ام سپاس‌گزارم. من می توانم بهتر ارتباط برقرار کنم و این مرا در زندگی کردنِ برنامه قوی تر می سازد نه اینکه فقط ادعای آن را داشته باشم. این خیلی ساده است که وقتی که دیگران حالشان خوب است آنجا باشم ولی آیا وقتی که واجب است آنجا حاضر هستم؟

آیا من آنجا حاضر خواهم بود؟,مشاركت در بهبودی,فروتنی و اعتیاد,خجالت زده انجمن معتادان,معتادبیمار

آدام دبلیو. آیا من آنجا حاضر خواهم بود؟,مشاركت در بهبودی,فروتنی و اعتیاد,خجالت زده انجمن معتادان,معتادبیمار

مجله Area News آیا من آنجا حاضر خواهم بود؟,مشاركت در بهبودی,فروتنی و اعتیاد,خجالت زده انجمن معتادان,معتادبیمار

مارس و آوریل ۲۰۲۰

آیا من آنجا حاضر خواهم بود؟,مشاركت در بهبودی,فروتنی و اعتیاد,خجالت زده انجمن معتادان,معتادبیمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!