آموزش پذیر,فقط برای امروز 18 اردیبهشت,معلم بزرگ اعتیاد,احساس حماقت معتاد

آموزش پذیر (فقط برای امروز 18 اردیبهشت)


آموزش پذیر (فقط برای امروز 18 اردیبهشت)

آموزش پذیر,فقط برای امروز 18 اردیبهشت,معلم بزرگ اعتیاد,احساس حماقت معتاد

آموخته ایم که ندانستن همه راه حل ها عیبی ندارد، چرا که آنگاه آموزش پذیر هستیم و می توانیم یاد بگیریم زندگی جدید خود را با موفقیت اداره کنیم.

کتاب پایه

***

از یک نظر، اعتیاد معلمی بزرگ است، اگر اعتیاد چیز دیگری را به ما نیاموزد، فروتنی را به ما یاد می دهد، می شنویم که می گویند بهترین فکر ما، ما را به NA آورد، اکنون که اینجا هستیم، برای یادگیری اینجا هستیم.

انجمن NA محیط یادگیری شگفت انگیزی برای معتاد در حال بهبودی است، مجبور نیستیم که در جلسات احساس حماقت کنیم، در عوض، افرادی را پیدا می کنیم که دقیقاً همان جایی بوده اند که ما بوده ایم و راه حلی را برای خود یافته اند.

تنها باید بپذیریم راه حل همه مشکلات را در اختیار نداریم و سپس وقتی دیگران آنچه برایشان مؤثر بوده را به مشارکت می گذارند، به آنها گوش دهیم.

به عنوان معتاد در حال بهبودی و یک انسان باید چیزهای زیادی را یاد بگیریم، سایر معتادان و سایر انسانها ، درباره آنچه برای آنها مؤثر است و آنچه نیست، چیزهای زیادی را باید یاد بگیرند، تا زمانی که آموزش پذیر باقی می مانیم، می توانیم از تجربه دیگران بهره بگیریم.

***

آموزش پذیر,فقط برای امروز 18 اردیبهشت,معلم بزرگ اعتیاد,احساس حماقت معتاد

فقط برای امروز : می پذیرم که همه راه حل ها را در اختیار ندارم، به تجربه دیگران برای یافتن راه حل های مورد نیاز خود نگاه می کنم و به صحبت های آنها گوش می دهم.

به عنوان معتاد در حال بهبودی و یک انسان باید چیزهای زیادی را یاد بگیریم، سایر معتادان و سایر انسانها ، درباره آنچه برای آنها مؤثر است و آنچه نیست، چیزهای زیادی را باید یاد بگیرند، تا زمانی که آموزش پذیر باقی می مانیم، می توانیم از تجربه دیگران بهره بگیریم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!