• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

گزيده‌اي از راهنماي خدمات جهاني و بولتن‌هاي مايملک معنوي و قرارداد وديعه نام و آرم

NA


» اجزاء تشکيل دهنده خدمات جهاني

» کنفرانس خدمات جهاني

» هيئت امناء

» اهداف و شرح وظايف هيئت امناء

» دفتر خدمات جهاني

» تاريخچه کنفرانس و دفتر خدمات جهاني

» مايملک معنوي و قرارداد وديعه چيست؟

» تاريخچه و اهدافقرارداد وديعه

» مستندات «قرارداد وديعه»

» بهره‌ برداري از درآمد

» نام و آرم رسمي انجمن

» نکاتي چند در مورد استفاده از آرم NA

» سئوالات متداول در انجمن در مورد مايملک معنوي