• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات
کميته اطلاع رساني و روابط عمومي

وظيفه اصلي كميته فرعي اطلاع‌رساني اين است كه معتادان و افراد ديگر را در جامعه از موضوع در دسترس بودن پيام معتادان گمنام مطّلع كند. در ضمن ايجاد خطوط ارتباطي بين NA  و جامعه و جلب اعتماد ، احترام و قابل دسترس بودن براي مردم و مسئولان و حفظ روابط عمومي با سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي ، همكاري و تعامل بدور از وابستگي با ديگر مؤسسه‌هايي كه در رابطه با اعتياد فعاليت دارند از ديگر وظايف اين كميته است.


تغییر تصویر