• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات
کميته زندانها و بيمارستانها

کميته فرعي زندانها و بيمارستانها ، پانل هائي را اداره ميکند که پيام معتادان گمنام را به معتاداني که اغلب راه ديگري براي شنيدن اين پيام ندارند ، برساند.

توسعه پيام انجمن معتادان گمنام و انجام سنت پنجم هدف راه اندازي اين کميته مي باشد. اصل روحاني گمنامي در سنتها به ما يادآوري مي کند که سعي کنيم هيچ معتادي از شنيدن پيام انجمن معتادان گمنام محروم نماند.