• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

» معتادان گمنام چيست؟

» ايده اوليه اين انجمن ازکجا آمده است؟

» انجمن توسط چه افرادي و به چه صورت اداره مي شود؟

» روش کار معتادان گمنام چيست؟

» چرا براي انجمن،عنوان "معتادان گمنام" انتخاب شده است؟

» آيا از نظرNA الکل يک ماده مخدر است ؟

» آيا شما زياده روي در خريد، خوردن و رفتار ناشي از وسوسه و اجبار را هم به عنوان اعتياد قبول داريد؟

» چه کساني اعضاي انجمن معتادان گمنام هستند؟

» انجمن براي جذب اعضاي جديد چه اقداماتي انجام داده است؟

» شرط عضويت براي افراد چيست؟آيا اينکه فرد به مصرف چه ماده اي اعتياد دارد داراي اهميت مي باشد؟

» آيا NA براي کساني که ازطريق سوء مصرف داروهاي تجويزشده معتاد شده اند مناسب است

» عقيده معتادان گمنام در مورد روش هاي درماني با متادون ويا ساير روش هاي جايگزيني دارو براي قطع وابستگي به مواد مخدر چيست ؟

» موضع انجمن درمورد داروهاي تجويز شده براي درمان بيماري هاي رواني چيست ؟

» آيا شما قبل از ورود به انجمن خود را معتاد مي‌دانستيد؟

» تفاوت بين مصرف تفنني يا گريزي و مصرف دائمي يا اعتياد چيست؟

» چطور مي توانيد تشخيص دهيد که يک شخص معتاد است؟

» دريک جلسه NA چه اتفاقي مي افتد؟ و جلسات چگونه اداره مي‌شود؟

» آيا در جلسات شما حضور غياب انجام مي شود؟ آيا مي توانم ازطريق شما مطمئن شوم که دوستم/شوهرم/فرزندم /کارمندم/مددجويم، حقيقتأ به جلسات مي آيد؟

» آيا شما مشاور هم داريد؟ اين همان راهنماست؟

» آيا مي توانيد جلسات NA را درمراکزدرماني برگزارکنيد؟

» من معتاد نيستم،آيا مي توانم در جلسات شما شرکت کنم؟

» چگونه نشريات NA را براي مرکز درماني خود تهيه کنم ؟

» من کسي را مي شناسم که ناشنوا، نابينا و يا به نوعي معلول بوده و حاضر نيست به جلسات شما بيايد. آيا مي توانيد به ايشان کمک کنيد؟

» آيا جلسات مخصوص افراد خاص يا مشهور داريد؟

» هزينه حضور در جلسات NA چقدر است ؟

» من به NA اعتماد دارم و خواهان کمک کردن به آن هستم. چه کمکي از دست من برمي آيد؟

» آيا ازحضورکسي که هنوز مصرف کننده مواد مخدر مي‌باشد ،درجلسات NA استقبال مي‌شود؟

» چطور مي توان يک شخص را وادار به قطع مصرف نمود؟

» فردي را به NA معرفي کردم که دارو مصرف مي کرد واعضاي NA مي گفتند که او پاک نيست ، ممکن است دراين مورد بيشتر توضيح دهيد؟

» آيا تمام معتادان شبيه يکديگرند؟ آيا همه شما وقتي که مواد مخدرمصرف مي کرده ايد کارهايتان شبيه يکديگربود؟ آيا شما در زمان مصرف درفقر و بي خانماني به سرميبرديد؟

» آيا شما ليست افراد شرکت کننده در جلسات را تهيه مي‌کنيد؟

» آيا جلسات NA در سراسر دنيا وجود دارد ؟

» آيا NA هيچ نوع مرکز سم زدايي و يا درمان اعتياد را اداره مي کند؟

» آيا شما معتادان را به مراکز سم زدايي رجوع مي دهيد؟ کدام يک از اينها بهترين اند؟

» آيا شما با مراکز درماني و سم‌زدايي همکاري داريد؟ همکاري شما به چه صورت مي‌باشد؟

» تفاوت بين NA و مراکز درمان اعتياد چيست؟ بين NA و روان درماني چطور؟

» انجمن از نظر مالي به چه صورت تامين مي شود؟

» آيا شما نماينده اي داريد تا بتوانم با او تماس بگيرم ؟

» آيا تمرکز شما فقط بر روي پاکي از مواد مخدر است؟ تفاوت پاکي و بهبودي در چيست؟

» چقدر زمان لازم است كه يك بيمار بهبودي كاملش را بدست آورد؟( تا کي بايد در جلسات شرکت کند؟ )

» 41. آيا اتفاق افتاده يك معتاد پس از سال ها بودن در برنامه هاي ترك اعتياد مجدد در دام افكار سابق خود گرفتار شود؟ و شما چگونه با اين مشكل مقابله مي كنيد؟

» آيا شما به معتادان براي يافتن کار، مددهاي اجتماعي، آموزش، يافتن محل زندگي و غيره کمک مي کنيد؟

» آيا شما گواهي پاکي از مواد مخـدر را براي معتـادان تهيـه مي کنيد؟(طبق درخواست دکترها، قانون و غيره)

» آيا اعتياد به مواد مخدر ارثي است؟