• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات
دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام

دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام ايران، جهت تحقق بخشيدن به هدف اصلي انجمن، توسعه وهماهنگي وتامين خدمات به اعضاءگروهها وجامعه در چهارچوب 12قدم،12سنت و12مفهوم خدماتي تشکيل شده است

خدمات رساني به تمامي  گروههاي NAدر ايران همچنين پاسخگوئي به تماس سازمانها،گروههاي NA وجامعه از خدمات اين دفتر مي باشد.