• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه نه شامل گروه هاي استان کرمان مي باشد.


اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر کرمان و در سال 1377 برگزار گرديد

در حال حاضر اين ناحيه از 10 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه نه بيش از 218 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 1119 جلسه در طول هفته برگزار مي کنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 16 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مکانهاي مسقف برگزار مي گردد.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود  5.800 نفر مي باشد.