• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه هشت شامل گروه هاي استان فارس ،کهکيلويه و بويراحمد مي باشد.


اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر شيراز و در سال 1377 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 20 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي هشت حدود 484 گروه مي باشد که اين گروه ها حدود 2970 جلسه در طول هفته برگزار مي کنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 22 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مراکز مذهبي ، پارک ها و مراکز دولتي برگزار مي گردد.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 20.000 نفر مي باشد.