• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه هفت شامل گروه هاي استان اصفهان مي باشد.


اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در سال 1377 برگزار گرديد

در حال حاضر اين ناحيه از 14 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي هفت بيش از  360 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 1085 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 14 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در اماکن مذهبي و مکانهاي شهرداري برگزار مي شوند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه 23.500  نفر مي باشد.