• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه  شش شامل گروه هاي استان مرکزي مي باشد.


در حال حاضر اين ناحيه از10 کميته شهري تشکيل شده است.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر اراک و در سال 1377 برگزار گرديد.

تعداد گروه هاي ناحيه ي شش بيش از 135 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 635 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 3 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" مسقف هستند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه 10.000 نفر مي باشد.