• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه پنج شامل گروه هاي استان خوزستان و ايلام مي باشد.


در حال حاضر اين ناحيه از  13 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه پنج بيش از  314 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 1622 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 5 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مکان هاي غير مسقف ، بهزيستي ، مدارس و اماکن مذهبي برگزار ميشوند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه 16.000 نفر مي باشد.