• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه  چهار  شامل گروه هاي استان کرمانشاه مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در سال 1380 و در شهر کرمانشاه برگزار گرديد

در حال حاضر اين ناحيه از 6  کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي چهار بيش از 77 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 222 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 3 گروه مي باشد.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 5.000 نفر مي باشد.