• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه سه شامل گروه هاي استان  تهران و سمنان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در ناحيه سه ، در مرکز بازپروري قرچک و در سال 1369 برگزار گرديد

در حال حاضر اين ناحيه از 24 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه سه بيش از 631 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 2477 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 53 گروه مي باشد.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 60.000 نفر مي باشد.