• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه بيست و هفت شامل گروه هاي استان سيستان و بلوچستان مي باشد.

 

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر ......و در سال ......... برگزار گرديد

در حال حاضر اين ناحيه از 6 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه 27 بيش از 49گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 302 جلسه در طول هفته برگزار مي کنند.

 

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 4 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مکانهاي مسقف برگزار مي گردد.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود  4900 نفر مي باشد.