• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه بيست و شش  شامل گروه هاي استان اردبيل مي باشد.

 

اولين گروه بهبودي در اين ناحيه در شهر ....... و در سال ....... برگزار گرديد.

 

در حال حاضر اين ناحيه از 3 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست و شش  21  گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 130 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

 

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 0 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مکانهاي مسقف برگزار مي شود.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 1300 نفر مي باشد.