• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه  بيست و پنج شامل گروه هاي استان کردستان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در سال 1377 و در شهر سنندج برگزار گرديد

در حال حاضر اين ناحيه از 3 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست و پنج بيش از 44 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 182 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 3 گروه مي باشد.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 3.000 نفر مي باشد.