• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه 24 شامل گروه هاي استان قزوين مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر قزوين و در سال 1378 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 4 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي چهارده بيش از 67 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 192 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 1 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" مسقف و در مکانهاي مربوط به بهزيستي، اماکن ورزشي ونمازخانه هاي شهرداري برگزار ميشوند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 3000 نفر مي باشد.