• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه بيست و سه  شامل گروه هاي استان گلستان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر گرگان روستاي نوديجه و در سال 1381 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 7 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي  بيست و سه بيش از 94 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 337 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه  5 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در اماکن مذهبي و تکايا برگزار مي شود.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 3000 نفر مي باشد.