• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه بيست و دو  شامل گروه هاي استان آذربايجان شرقي مي باشد.

اولين گروه بهبودي در اين ناحيه در شهر تبريز و در سال 1379 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از7 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست و دو  87 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 441 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 3 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مکانهاي مسقف برگزار مي شود.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 3000 نفر مي باشد.