• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه بيست و يک  شامل گروه هاي استان چهارمحال و بختياري مي باشد.

اولين گروه بهبودي در اين ناحيه در شهر  شهرکرد و در سال1382 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از9 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست و يک بيش از  107 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 257 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 3 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مساجد و مکانهاي متعلق به بهزيستي برگزار مي شود.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 7000 نفر مي باشد.