• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه بيست شامل گروه هاي استان بوشهر مي باشد.

اولين جلسه ي بهبودي  در ناحيه بيست در شهر بوشهر و در سال 1379 تشکيل شد.

در حال حاضر اين ناحيه از 5 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست بيش از  113 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 535 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 2 گروه مي باشد.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 2500 نفر مي باشد.