• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه دو شامل گروه هاي استان  مازندران  مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در ناحيه دو، در شهر رويان و در سال 1381 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 11 کميته شهري تشکيل شده است.

 تعداد گروه هاي ناحيه دو بيش از  167 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 390 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 9 گرو ه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مساجد و حسينيه ها برگزار ميشوند.

تعداد تقريبي اعضاء اين ناحيه به بيش از 4500 نفر رسيده است .