• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه نوزده  شامل گروه هاي استان خراسان شمالي  مي باشد.


اولين جلسه بهبوديِ اين ناحيه در تاريخ31 ارديبهشت 1382 در بهزيستي شهرستان شيروان برگزار شد.

در حال حاضر اين ناحيه از 5 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي نوزده بيش از 70 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 264 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 6 گروه مي باشد.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 4000نفر مي باشد.