• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه شانزده  شامل گروه هاي استان هرمزگان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر بندرعباس و در سال 1379 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 8 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي  شانزده بيش از  155 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 576 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 5 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مکانهاي مسقف برگزار مي شود.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 5500 نفر مي باشد.