• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه پانزده  شامل گروه هاي استان لرستان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر بروجرد و در فروردين ماه 1381 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 7 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي پانزده بيش از 96 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 425 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 6 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما در مکانهاي مسقف و عام المنفعه برگزار ميشوند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 15000 نفر مي باشد.