• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه 14 شامل گروه هاي استان زنجان مي باشد.


در حال حاضر تعداد گروه هاي ناحيه ي چهارده بيش از 46گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 158 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 1 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" مسقف و در مکانهاي مربوط به بهزيستي، اماکن ورزشي ونمازخانه هاي شهرداري برگزار ميشوند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 2000 نفر مي باشد.