• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه 13 شامل گروه هاي استان گيلان مي باشد.


اولين جلسه  بهبودي در اين ناحيه در شهر رشت و در ارديبهشت 1381 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 8 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي سيزده بيش از 137 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 548 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه5 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مکان هاي مسقف برگزار مي شود.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 6000نفر مي باشد.