• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه دوازده شامل گروه هاي استان يزد مي باشد

 

 

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر يزد و در ديماه 1379 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 10 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي دوازده بيش از  89 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 372 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 4 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مراکز بهداشت و درمان و مراکز مذهبي برگزار ميشود.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 5000 نفر مي باشد.