• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه 11 شامل گروه هاي استان قم مي باشد.


اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر قم و در تيرماه 1378 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 4 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي  يازده بيش از  59 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 342 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 4 گروه مي باشد.

کليه جلسات اين ناحيه در مکان هاي مسقف برگزار ميشوند

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 10.000 نفر مي باشد.