• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه ده شامل گروه هاي استان خراسان رضوي و جنوبي مي باشد.


اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر مشهد و در سال 1377 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 13 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي ده بيش از  391 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 1785 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 30 گروه مي باشد.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 30.000 نفر مي باشد.