• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه يک شامل گروه هاي استان آذربايجان غربي مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در ناحيه يک ، در شهرستان اروميه و در تاريخ هشتم مرداد 1377 برگزار گرديد

در حال حاضر اين ناحيه از 8  کميته شهري تشکيل شده است  تعداد گروه هاي ناحيه يک بيش از  57 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از  336 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه   1  گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" درمکانهاي دولتي و مسقف برگزار مي شوند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه 1600 نفر مي باشد.