• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

اصفهان - ابتداي خيابان کهندژ - روبروي نمايندگي سايپا - زيرزمين امور خيريه - گروه اميد
روزهاي جمعه 18 الي 19:30


تهران -  سه راه افسريه - شهرک والفجر - بلوک Dپارک والفجر - پناهگاه - گروه اميد
روزهاي جمعه 14 الي 15:30


قرچک - خيابان مخابرات - ورزشگاه هفتم تير
روزهاي جمعه 19 الي 20:30


شهريار-ميدان سپاه-نمازخانه-جنب ساختمان هلال احمر-گروه پيام (افغاني زبان‌)
روزهاي جمعه 15 الي 16:30

 


تهران- احمدآباد مستوفي-ميدان محمد رسول الله-ساختمان فضاي سبز

روزهاي جمعه ساعت 20 لغايت 21:30

 


 

پاکدشت جاده خاوران بعد از دوراهي پارچين الويک جنب کوشش رادياتور طبقه بالاي مسجد امام رضا

روزهاي جمعه و شنبه ساعت 19 لغايت 20:30