• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

نشريات ، آرم و نام NA متعلق به هيچ شخص خاص، کميته و يا هيئت خاصي نيست و بر طبق قرارداد وديعه از طرف کل انجمن به خدمات جهاني سپرده شده تا از آن محافظت نمايد.

دفتر خدمات جھاني تنھا ناشر منحصر به فرد نشريات NA است و به ھمين دليل ھيچ شخص يا گروھي اجازه چاپ يا قرار دادن نشريات را در سايتھاي اينترنتي ندارد زيرا اين مسئله  باعث زير پا گذاشتن قانون حق چاپ محفوظ ميگردد و ميتواند منافع انجمن در کل را به خطر بياندازد.

بر همين اساس ، کليه نشريات ارائه شده در اين وب سايت با کسب اجازه دفتر خدمات جهاني صورت گرفته است.

 


» کتاب پايه

» راهنما و رهجو

» فقط براي امروز

» چگونگي عملکرد

» راهنماي کارکرد قدم

» راهنماي خدمات محلي

» معجزات به وقوع ميپيوندد

» کتابچه گروه

» نگاهي ديگرIP NO.5

» جواني و بهبوديIP NO.13

» آنسوي ديوارها

» بهبودي و لغزشIP NO.6

» خويشتن پذيريIP NO.19

» راهنما و رهجو شدنIP NO.11

» مثلث خود مشغوليIP NO.12

» زندگي به روال برنامهIP NO.9

» کيست،چيست،چگونه،وچراIP NO.1

» اطلاع رساني و عضوIP NO.15 NA

» خوداتکايي اصل وتمرين

» آيامن يک معتاد هستم؟ IP NO.7

» اصول و رهبري در خدمات NA

» به معتادان گمنام خوش آمديد IP NO.22

» عجب اين سبد پول ديگر چيست؟ IP NO.24

» گروههاي NA ومسئله دارودرماني

» ازمعتادان جوان،براي معتادان جوان

» اعضاي دورافتاده-پاک ماندن درانزوا IP NO.21

» معتادان گمنام منبعي دراجتماع شما

» تجربهء يک معتاد با پذيرش،ايمان و تعهد IP NO.14

» عضو NA وارائه خدمات دربيمارستانها وزندانها

» متکي به خودبودن در NA(پول بي اهميت نيست) IP NO.24

» قابليت دسترسي براي آنهايي که نيازهاي مضاعف دارند IP NO.26